สวัสดีค่ะ วันนี้บริษัท เอบีพีโอ จากัด ได๎มีขำวสาระดีดีมาฝากกันคํะ บทสรุป ริโก้ได้ริเริ่มใช้งานระบบแสดงผลข้อมูลโรงงานด้วยภาพ
(Factory Visualization) สำหรับรายงานสถานะการผลิตทั่วทั้งโรงงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2021 ระบบดังกล่าวจะรวบรวม และประมวลผลข้อมูลการผลิต ทาให้ริโก้รับรู้สถานะการผลิตของทั้งโรงงานได้แบบเรียลไทม์ ระบบนี้ยังชํวยให้ริโก้ สามารถติดตามสถานะการเปลี่ยนแปลงในการดาเนินงาน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยการควบคุมสั่งการจากระยะไกล ซึ่งทาให้ป้องกันปัญหาที่ส่งผลต่อความราบรื่นในการปฏิบัติงาน เช่น อุปกรณ์ขัดข้อง หรือสินค้าที่มีคุณภาพไม่ตรงเกณฑ์มาตรฐาน ฟูจิตสึแถลงความร่วมมือกับบริษัทริโก้ในการพัฒนา และปรับใช้งานระบบแสดงผลข้อมูลสถานะการผลิตทั่วโรงงาน
โดยริโก้ได้เริ่มใช๎งานระบบนี้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 ภายในโรงงานผลิตผงหมึกพิมพ์โพลีเมอร์(1) ที่เมืองนูมาซุ ประเทศญี่ปุ่น ระบบใหม่ดังกล่าว
ขับเคลื่อนโดยอาศัยโซลูชัน FUJITSU Manufacturing Industry Solution COLMINA Intelligent Dashboard(2) ที่คอยรวบรวม และประมวลข้อมูลการผลิตภายในโรงงาน โดยนาเสนอข้อมูลสถานะการผลิตที่ครอบคลุมมิติต่าง ๆ แบบเรียลไทม์ ความสามารถในการเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต
รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ทำให้ผู้ใช้งานมองเห็นข้อมูลการดำเนินงานของทั้งโรงงาน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ทุกที่ทุกเวลา
นอกจากนี้ ระบบยังรองรับการบริหารโรงงานจากระยะไกล และการเข้าแทรกแซงอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันไมํให้การผลิตเกิดหยุดชะงัก และมีคุณภาพต่ำกงว่ามาตรฐาน ในอนาคต ฟูจิตสึจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนแผนธุรกิจของริโก้ ในการขยับขยายระบบนี้ไปยังโรงงานอื่นๆ และสนับสนุนโครงการเปลี่ยน
ผ่านทางดิจิทัลที่จะเกิดขึ้นอย่างแข็งขันความเป็นมา สำนักงานของริโก้ ในเมืองนูมาซุ ทำหน้าที่เป็นฐานวิจัยพัฒนา (R&D) และผลิตสินค้าจำพวกผงหมึก
โพลีเมอร์ ผลิตภัณฑ์เทอร์มัล(3) และมีการพัฒนาธุรกิจแนวใหม่ควบคู่กัน เช่น แผงโซล่าเซลล์ และวัสดุชนิดใหม่ โดยกรณีของผงหมึกโพลีเมอร์นั้น ส่วนผสมทางเคมีจะไหลผ่านถังเก็บ ท่อลำเลียง และอุปกรณ์แปรรูป ซึ่งจะไม่สามารถยืนยันคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากภายนอกได้เลย โรงงานจาเป็นต้องอาศัยข้อมูลจากเซ็นเซอร์และการสุ่มตรวจตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบเท่านั้น การที่จะทำให้บุคลากรหน้างานที่มีจานวนน้อย ๆ สามารถจัดการ และตอบสนองต่อข้อมูลที่ไหลมาจากเซ็นเซอร์จำนวนมหาศาลได้ จาเป็นต้องมีระบบรายงานข้อมูลการผลิตที่ทำงานอย่างรวดเร็ว และใช้งายง่าย โดยเฉพาะในสถานการณ์
โควิด-19 ที่ทำให้ผู้จัดการโรงงานไม่สะดวก เดินทางเข้ามาในโรงงาน ทางริโก้จึงเริ่มมองหารูปแบบการทางานใหม่ๆ สำหรับการใช้ชีวิตแบบ New Normal โดยในเดือนกันยายน 2563 ริโก้และฟูจิตสึได้จับมือกันพัฒนาและปรับใช๎ระบบ Factory Visualization รายงานสถานะการผลิตทั่วโรงงาน
>>>> ซึ่งสนับสนุนการบริหารโรงงานจากทางไกลที่ปลอดภัยและทันเวลา บนแนวคิดของโรงงานที่ต้องการให้คนทำงานอย่างสมาร์ทมากขึ้น ภาพรวมของระบบ Factory Visualization ระบบใหม่นี้ช่วยให้การจัดการสถานะด้านความปลอดภัย และคุณภาพของการผลิตภายในโรงงาน เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและง่ายดาย โดยใช้โซลูชั่น Factory Visualization ของฟูจิตสึ ที่ชื่อว่า COLMINA Intelligent Dashboard ซึ่งจะทำหน้าที่ประมวลผล รวบรวม และแสดงภาพข้อมูลอินดิเคเตอร์ต่างๆ ที่ดึงมาจากเซ็นเซอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการผลิตทั้งหมด ด้วยการเชื่อมโยงระบบเข้ากับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ทำให้สามารถมองเห็นสถานะการทำงาน และคุณภาพของการผลิตได้จากทุกที่ทุกเวลา แม้ว่าผู้จัดการโรงงานจะไม่สามารถเข้าไปดูสายการผลิตได้ด้วยตัวเองก็ตาม
>>>> ระบบนี้ช่วยให้ผู้จัดการสามารถปฏิบัติงานจากทางไกล เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่อาจจะสร้างความหยุดชะงักให้สายการผลิต และลดทอนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการตัดสินใจ และให้คำแนะนำที่มีประสิทธิภาพแก่บุคลากรที่อยู่หน้างาน แผนการในอนาคต โรงงานที่เมือง นูมาซุของริโก้ มุ่งเน้นที่การปฏิบัติงานที่เพิ่มมูลคำ ด้วยการใช้ระบบแสดงผลข้อมูล สถานะการผลิตด้วยภาพทั่วทั้งโรงงาน เพื่อลดภาระการบริหารจัดการของผู้จัดการไซต์งานและคนงาน ริโก้ยังวางแผนที่จะอิมพลีเมนต์ระบบนี้ สาหรับแสดงสถานการณ์ผลิตในภาพรวมของโรงงานในภูมิภาคอื่น ๆ ด้วย
ฟูจิตสึผลิกโฉมโรงงานของริโก้สู่ Smart Factory ด้วยโซลูชันจัดการโรงงานระยะไกล เร่งการทา Digital Transformation ในยุค New Normal ด้วยโซลูชัน COLMINA Intelligent Dashboard-สาระไอทีด้านการจัดการฟูจิตสึผลิกโฉมโรงงานของริโก้สู่ Smart Factory ด้วยโซลูชันจัดการโรงงานระยะไกล เร่งการทา Digital Transformation ในยุค New Normal ด้วยโซลูชัน COLMINA Intelligent Dashboard-สาระไอทีด้านการจัดการ

ขอแนะนำ
ผลิตภัณฑ์ One Hello ชุด โกลด์แพลน
สอบถามโทร. : 093-4459659
หรือ แอดไลน์มาที่ไลน์ @ : @914nwnpp
รายละเอียดของชุดผลิตภัณฑ์ ชมที่ : https://bpo.abpo.co.th/one-hello-3/
และ https://bpo.abpo.co.th/one-app
และเรามีอีกหลายชุดผลิตภัฑณ์ ค่ะ สามารถเข้าชมกันได้ที่ในเว็บไซต์ https://bpo.abpo.co.th/ นี้เลยนะค๊า
ชมเพจ Facebook ของเราได๎ที่ :
https://web.facebook.com/bpobyabpocompany
https://web.facebook.com/OneHelloOnCloud
และเพจ ใน Twitter
https://twitter.com/ONEHELLO5

เพิ่มเพื่อน

AppGallery ,เช่า cloud pbx , #เช่า cloud pbx, #Inbound Contact Service ,#Outbound contact service,contact software ,#บริการระบบโทรศัพท์,#Cloud IP-PBX,บริการให้เช่า Cloud PBX,มองหา IP PBX ราคาถูก, Cloud PBX ระบบตู้สาขาโทรศัพท์,ตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) ในรูปแบบ cloud PBX, Cloud PBX, ไทย Cloud PBX,ตู้สาขาโทรศัพท์,ระบบโทรศัพท์ PBX, Cloud,#คลาวน์,#call pbx ผ่าน cloud, tvd broker, tvd broker call center,ais fiber,# bpo, bpo contact center, scg grand, ais fiber นิติบุคคล, bpo คือ, central jd fintech, unicef call center, bpo agent, bpo Bangkok, tvd broker ส่งข้อความ, fintech bpo, clm คือ, fiber x,fiber call, sme cloud pbx,cloud pbx system,ระบบโทร คลาวน์ pbx,call,#call,โทรศัพท์,#โทรศัพท์ฟรี, PBX in the cloud,# Cloud PBX Telephony, Cloud PBX call, Cloud PBX Technology,ซื้อ cloud pbx, cloud pbx ราคาถูก,thai cloud pbx , #HUAWEI, HUAWEI,contractor contact, contact software,#contact