สวัสดีคํะ วันนี้ ไอทีสาระน่ารู้ด้านการศึกษา-ยุคนิวนอร์มัล จาก บริษัท เอบีพีโอ จากัด ได๎ไปพบงานเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมตำงๆ ของ
ทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยที่ตำงจาเป็นต๎องรีบปรับกระบวนการประสานงานกันอยำงตํอเนื่อง เพื่อให๎ตอบรับกับเทรนด์ยุค “นิวนอร์มัล” ที่เน๎นให๎บุคลากรสามารถประสานงานกันได๎ผำนเทคโนโลยีติดตํอสื่อสารทางไกล ลดความจาเป็นของการพบปะโดยตรง ทั้งนี้ อุตสาหกรรมการศึกษาไทยก็เป็นหนึ่งในภาคสํวนที่เปลี่ยนมาใช๎การเรียนการสอนแบบออนไลน์ในปัจจุบันเชํนกัน อยำงไรก็ตาม การเรียนการสอนหนังสือผำนกล๎องอาจมีประสิทธิภาพไมํเต็มที่สาหรับการสอนในวิชาชีพเชิงปฏิบัติ เมื่อเทียบเทำการเรียนการสอนแบบปกติ จึงเป็นสาเหตุให๎สถานศึกษาบางแหํงเริ่มหันมาประยุกต์ใช๎โซลูชันอัจฉริยะประกอบกับหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อเสริมประสิทธิภาพการเรียนทางไกลให๎สมบูรณ์แบบ ดังเชํนที่ทางมหาวิทยาลัยเกริกได๎รํวมกับบริษัท หัวเวํย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จากัด นาโซลูชันกระดานอัจฉริยะ Huawei IdeaHub มาเสริมศักยภาพให๎แกํหลักสูตรการเรียนทางไกล เน๎นการเรียนรู๎จากประสบการณ์จริงมายาวนานกวำครึ่งศตวรรษ มหาวิทยาลัยเกริก กํอตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2495 โดย ดร. เกริก มังคละพฤกษ์ และถือวำเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนาของประเทศไทย ด๎วยเป้าหมายที่จะสนับสนุนการเรียนรู๎โดยการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อเตรียมให๎นักศึกษามีความพร๎อมเมื่อเข๎าสูํโลกของการทางาน คณะและหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกริกจึงเป็นที่รู๎จักอยำงกว๎างขวาง ไมํวำจะเป็นคณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง
“การผสานข๎อมูล วิธีการเรียนรู๎ และเทคโนโลยีขั้นสูงเข๎าด๎วยกันในอุปกรณ์อัจฉริยะเพียงชิ้นเดียวอยำง IdeaHub นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญสาหรับการศึกษาแบบอัจฉริยะในยุคดิจิทัล ในปัจจุบัน ผู๎สอนและนักศึกษาสามารถสร้างห้องเรียนแบบโต๎ตอบกันได๎ แม๎วำพวกเขาจะอยูํหำงกันไกลก็ตาม และด๎วยอุปกรณ์อัจฉริยะชิ้นนี้ เราสามารถสร๎างศูนย์ การเรียนรู๎ได๎อยำงรวดเร็วจากทุกที่ อีกทั้งยังชํวยสํงเสริมให๎ทุกคนสามารถเข๎าถึงการศึกษาคุณภาพสูงได๎อยำงสะดวกสบายมากขึ้นอีกด๎วย” ดร. กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก กล่าว
ชุดผลิตภัณฑ์ One Hello
ขอแนะนา ชุด โกลด์แพลน
สอบถามโทร. : 093-4459659
หรือ แอดไลน์มาที่ไลน์ @ : @914nwnpp
รายละเอียดของชุดผลิตภัณฑ์ ชมที่ : https://bpo.abpo.co.th/one-hello-3/
และ https://bpo.abpo.co.th/one-app และเรามีอีกหลายชุดผลิตภัฑณ์ คํะ
สามารถเข๎าชมกันได๎ที่ในเว็บไซต์ https://bpo.abpo.co.th/ นี้เลยนะค่า
ชมเพจ Facebook ของเราได๎ที่ :
https://web.facebook.com/bpobyabpocompany
https://web.facebook.com/OneHelloOnCloud
และเพจ ใน Twitter
https://twitter.com/ONEHELLO5

#AppGallery ,เช่า cloud pbx , #เช่า cloud pbx, #Inbound Contact Service ,#Outbound contact service,contact software ,#บริการระบบโทรศัพท์,#Cloud IP-PBX,บริการให้เช่า Cloud PBX,มองหา IP PBX ราคาถูก, Cloud PBX ระบบตู้สาขาโทรศัพท์,ตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) ในรูปแบบ cloud PBX, Cloud PBX, ไทย Cloud PBX,ตู้สาขาโทรศัพท์,ระบบโทรศัพท์ PBX, Cloud,#คลาวน์,#call pbx ผ่าน cloud, tvd broker, tvd broker call center,ais fiber,# bpo, bpo contact center, scg grand, ais fiber นิติบุคคล, bpo คือ, central jd fintech, unicef call center, bpo agent, bpo Bangkok, tvd broker ส่งข้อความ, fintech bpo, clm คือ, fiber x,fiber call, sme cloud pbx,cloud pbx system,ระบบโทร คลาวน์ pbx,call,#call,โทรศัพท์,#โทรศัพท์ฟรี, PBX in the cloud,# Cloud PBX Telephony, Cloud PBX call, Cloud PBX Technology,ซื้อ cloud pbx, cloud pbx ราคาถูก,thai cloud pbx , #HUAWEI, HUAWEI,contractor contact, contact software,#contact